Přijetí žáků

Přijetí žáků - zápis do 1. ročníku / přestup 


Děti přijímáme po celý rok 

Během školního roku se domlouváme na výuce na zkoušku - v předem domluveném termínu  se Vaše dítě účastní výuky v daném trojročí,
s rodiči i dětmi poté vedeme rozhovor, na jehož základě se společně domlouváme na možnostech přestupu.
Naším cílem je  - před rozhodnutím se vzájemně poznat my Vás (Vaše dítě i Vás jako rodiče) a Vy nás (náš výukový prostor, vzdělávací plán, průvodce). Potkáme se při různých aktivitách více než 1x

 

Zápis do ZŠ - Meruzalka probíhá v termínu od 1. do 30. dubna 2021

Základní školu naplňujeme do celkové kapacity, z toho asi 6 - 8 žáků v jednom ročníku

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: 

  1) osobně

 • po předchozí domluvě ve stanoveném čase můžete přijít sami (rodiče) nebo s dítětem,
 • přineste si rodný list dítěte, občanský průkaz a aktuální společnou fotografii Vaší rodiny
  (stačí vytištěná na papíře, s dostatečnou rozlišovací velikostí - Vaše fotografie nám pomůže lépe se orientovat, děkujeme za pochopení)

  2) do datové schránky školy

 • ID datové schánky školy je tsf5a63
 • žašlete vyplněnou žádost o přijetí (níže ke stažení) a kopii rodného listu dítěte

  3) e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

 • emailová adresa školy je polna.zs@meruzalka.cz, nechejte si potvrdit přijetí Vaší žádostí od nás
 • zašlete vyplněnou žádost o přijetí (níže ke stažení) a kopii rodného listu dítěte

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží. Po podání žádosti Vás budeme informovat o dalším postupu.

Rádi se s Vámi setkáme  a) nabízíme mini setkání online  - po dohodě Vám zašleme přihlašovací údaje do naší konferenční místnosti
                                               b) osobně - v Jihlavě individuální schůzka
Prosíme o předem potvrzený termín osobního setkání, abychom mohli předejít vyšší koncentraci osob v prostorách školy.

 


Hlavní kritéria přijímání žáků jsou:

1. Souznění rodiny s naší školou a Montessori pedagogikou 
 • rodiče projevují aktivní zájem o vzdělávání svého dítěte v souladu s principy Montessori pedagogiky, o spolupráci se školou - společně budujeme naši školu.
2. Osobní / online schůzka obou rodičů s vedením ZŠ, vstupní rozhovor před nástupem dítěte do ZŠ. 

 
 


Přijetím do základní školy Meruzalka se zavazujete

 • s rodinami dětí dlouhodobě spolupracujeme, chceme se společně poznávat, podporovat a setkávat se na aktivitách / akcích školy. (vzdělávací semináře, kroužek práce s pomůckou a další...)
 • účast na jednodenním Úvodním Montessori semináři do 30.09. pro dospělé
  (seznámení se spostup práce naší školy, Montessori přístupem a filosofií naší ZŠ).
 • rodiče se pravidelné účastní schůzek rodičů a minimálně 1 x ročně na přednášce nebo námi pořádaném workshopu na vybrané téma zaměřené na problematiku výchovy a vzdělávání 
 • osobní schůzce obou rodičů s vedením ZŠ a vstupnímu rozhovoru před nástupem dítěte do ZŠ.
 • k podpoře nad rámec školného - formou výpomoci při udržbě a budování školy nebo zahrady, přispěním do výuky, tvorbou pomůcek-pomůckové dílny-rodič pomáhá s výrobou některých školních materiálů nebo formou daru ap.
   

Školné 

Meruzalka je soukromá škola a pro pokrytí nákladů vybíráme školné. Úhrada školného se vždy opírá o finanční možnosti rodiny. S rodinou vedeme dialog a finanční překážky nejsou ty, které by rozhodovaly o přijetí či odmítnutí žáků. Stanovení výše školného se vždy opírá o reálné rodinné zázemí.
Vždy chceme, aby se rodina zapojila do chodu školy a měla zájem na kvalitní výuce. Stojíme o vytvoření komunity lidí, kteří chtějí být prospěšní nejen svým dětem, ale i ostatním.
 Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Do 10. 5. 2021 vydá ředitelka školy  – Meruzalka-Montessori mateřská škola a základní škola v Jihlavě
jako příslušný právní orgán podle § 34, § 165 odst. 2 písmeno b, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004 Sb. (správní řád) 


r o z h o d n u t í :

Níže uvedené děti se zařazují do mateřské školy ve školním roce 2021/2022 - najdete zde


 
Děti přijímáme po celý rok - místo na příští školní rok si můžete rezervovat.

Další informace www.meruzalka.cz, tel. 788 095 954 - Ing. Mgr. Marcela Slavíková

 
 
 

Formuláře / dokumenty ke stažení (tisku)

                                   - Žádost o přijetí Meruzalka Jihlava - pdf
                                - Žádost o přijetí Meruzalka Jihlava - doc
                                - Přihláška ke stravování
                                - Smlouva o docházce dítěte
 


                       - Školní vzdělávací program
                       - Školní řád
                       - Provozní řád


 
© www.meruzalka.cz 2021 všechna práva vyhrazena | design Bigpoint | realizace 3Nicom